مؤسسه آموزش عالی آپادانا

معرفی کتاب زبان تخصصی مدیریت

در دنياي امروزي يکي از موثرترين روش هاي دستيابي به دانش و تحقيقات ، از طريق مطالعه مقالات و کتب اخير در زمينه علمي مربوطه مي باشد که عموما به صورت انگليسي منتشر مي شود. از اين روي آشنا کردن دانشجويان و محققين نو ظهور با متون متنوع و محتواي تخصصي انگليسي در دوره هاي اکادميک مي تواند راهگشا باشد. کتاب «زبان تخصصی مديريت برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد » کتابي جامع مي باشد که به موضوعات گوناگون در گرايش هاي مختلف مديريت شامل مديريت صنعتي ، بازرگاني، دولتي و مالي مي پردازد و مي تواند به عنوان يک منبع درس زبان تخصصي براي گرايشهاي مختلف رشته مديريت مورد استفاده قرار گيرد.  مطالب کتاب از منابع شناخته شده و به روز اين رشته مي باشد.

اين کتاب به چهار بخش اصلي تقسيم بندي مي شود. بخش اول کتاب هشت فصل را در بر مي گيرد که به تئوريها و مفاهيم اساسي رشته مديريت مي پردازد. بخش دوم کتاب مباحث اصلي در زمينه مديريت صنعتي را مورد بررسي قرار مي دهد. بخش سوم کتاب تمرکز برموضوعات کليدي در زمينه مديريت بازرگاني و مديريت دولتي دارد و و بخش آخر کتاب به مباحث در زمينه مديريت مالي مي پردازد. هر چند که کتاب مي تواند بدون تقدم و تاخير فصول نيز مطالعه و تدريس شود. در پايان هر فصل تمرينات متنوعي طراحي شده است که در  جهت تقويت مهارتهاي خواندن و درک مطلب  ، بحث و گفتگو  ، نگارش و کاربرد واژگان مي باشد. انتظار مي رود در پايان دوره، دانشجويان به طور قابل توجهي با موضوعات مختلف به زبان اصلي در اين رشته آشنايي پيدا کرده و به طور نسبي سطح مهارتهاي زباني و واژگان تخصصي آنها تقويت گردد.

  • مدیریت
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top